زندگینامه لووبکوتسکی

لو ویگوتسکیدر 17 نوامبر 1896 در شهر اورشا در ناحیه غربیامپراطوریروسیه به دنیا آمد. او در دانشگاه مسکو به تحصیل پرداخت و در سال 1917 در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. او در دوران تحصیل دانشگاهیاش به مطالعه موضوعات مختلفیچون جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی، روان‌شناسیو فلسفه پرداخت. کار رسمیویگوتسکیدر زمینه روان‌شناسیدر سال 1924 و هنگامیآغاز شد که او به مرکز روان‌شناسیمسکو پیوست و با آلکسیلئونتیف و الکساندر لوریا به همکاریپرداخت.

لو ویگوتسکیدر 17 نوامبر 1896 در شهر اورشا در ناحیه غربیامپراطوریروسیه به دنیا آمد. او در دانشگاه مسکو به تحصیل پرداخت و در سال 1917 در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. او در دوران تحصیل دانشگاهیاش به مطالعه موضوعات مختلفیچون جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی، روان‌شناسیو فلسفه پرداخت. کار رسمیویگوتسکیدر زمینه روان‌شناسیدر سال 1924 و هنگامیآغاز شد که او به مرکز روان‌شناسیمسکو پیوست و با آلکسیلئونتیف و الکساندر لوریا به همکاریپرداخت.

لو ویگوتسکینویسنده‌ایپرکار بود و در یک دوره ده ساله، شش کتاب در زمینه روان‌شناسیمنتشر کرد. علایق او بسیار متنوع بود امّا غالباً بر رویدو موضوع رشد کودک و آموزش تمرکز داشت. او همچنین موضوعاتینظیر روان‌شناسیهنر و رشد زبانیرا براینخستین بار مطرح ساخت.

برخیاز نظریه‌هایمهم ویگوتسکیبه قرار زیرند :

ناحیه رشد مجاور : به گفته ویگوتسکی، ناحیه رشد مجاور عبارت است از «فاصله بین سطح رشد واقعیکودک که از طریق حل مساله به صورت مستقل تعیین می‌گردد و سطح رشد بالقوه او که از طریق حل مساله تحت سرپرستیو هدایت یک فرد بالغ یا با همکاریدیگر همسالان مشخص می‌شود.» پدر و مادر و آموزگاران می‌توانند از طریق فراهم ساختن فرصت‌هایآموزشیکه درون ناحیه رشد مجاور کودک قرار گیرد، یادگیریاو را پرورش دهند.

نظریه اجتماعیفرهنگی: ویگوتسکیمعتقد بود که رشد انسان در نتیجه تعامل پویا بین فرد و جامعه است. کودک از طریق این تعامل به تدریج و به طور مداوم از پدر و مادر و آموزگاران یاد می‌گیرد. البته این یادگیریاز فرهنگیبه فرهنگ دیگر می‌تواند متفاوت باشد. شایان ذکر است که نظریه ویگوتسکیبر طبیعت پویایاین تعامل تاکید دارد. فقط جامعه بر افراد تاثیر نمی‌گذارد بلکه افراد نیز بر جامعه تاثیر گذارند.

زندگیویگوتسکیبسیار کوتاه بود و او در 11 جون 1934 در سن 38 سالگیبه بیماریسل از دنیا رفت.

لو ویگوتسکییک متفکر تاثیرگذار در حوزه روان‌شناسیمحسوب می‌گردد و بسیاریاز کارهایش هنوز در حال کشف شدن است. با وجودیکه او همعصر اسکینر، پاولوف، فروید و پیاژه بود امّا کارهایش هرگز در دوران زندگیش به آن درجه از شهرت و برجستگینرسید. بخشیاز آن بدین دلیل بود که کارهایاو مورد انتقاد حزب کمونیست قرار داشت و بدین خاطر، نوشته‌هایش به سختیدر دنیایغرب قابل دستیابیبود. مرگ زود هنگام او در 38 سالگینیز در گمنام ماندنش دخالت داشت. با وجود این، تاثیر و نفوذ کارهایویگوتسکیپس از مرگش، به ویژه در حوزه‌هایروان‌شناسیرشد و آموزش، روز به روز بیشتر می‌شود.

در پایان به جمله ایاز ویگوتسکیبسنده میکنیم :

«یادگیری، چیزیفراتر از به دست آوردن قابلیت تفکر است. یادگیریعبارت است از به دست آوردن بسیاریقابلیت‌هایخاص برایفکر کردن درباره چیزهایمختلف.»

انتشارات برگزیده :

ذهن در جامعه : رشد فرایندهایروان‌شناختیبالاتر، انتشارات دانشگاه هاروارد
فکر و زبان، انتشارات دانشگاهMIT 
تفکر و بیان، انتشارات پلنیوم
 

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :