* همسر جرارد
نامزد و همسران بازیکنان لیگ برتر انگلیس(1)+ تصاویر - آکا
نامزد و همسران بازیکنان لیگ برتر انگلیس(1)+ تصاویر - آکا
* نامزد جان تری
نامزد و همسران بازیکنان لیگ برتر انگلیس(1)+ تصاویر - آکا
نامزد و همسران بازیکنان لیگ برتر انگلیس(1)+ تصاویر - آکا
* نامزد دخیا
نامزد و همسران بازیکنان لیگ برتر انگلیس(1)+ تصاویر - آکا
نامزد و همسران بازیکنان لیگ برتر انگلیس(1)+ تصاویر - آکا
* همسر رونی
نامزد و همسران بازیکنان لیگ برتر انگلیس(1)+ تصاویر - آکا
 سیمرغ
گردآوری بیوگرافی آکاایران
منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :