افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش (تصاویر)
گزارش تصویری از افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش   افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش   افتتاحیه

آکاایران: افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش (تصاویر)

آکاایران: گزارش تصویری از افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

 

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

 

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

افتتاحیه فیلم شیار ۱۴۳ با حضور ستاره های سینما و ورزش

 

 

.

منبع :

منبع : بخش بیوگرافی آکاایران
برچسب :